برای تشکیل یک پارچه از لایه نر و متشکل از نخ و الیاف طبیعی یا مصنوعی میگویند که تنوع پارچه ها به نوع نخ یا الیاف و ساختار پارچه چه بستگی دارد روش های متنوع برای بافت پارچه وجود دارد مانند بافت تاری و پودی بافت حلقوی کش بافی قلاب بافی و گره زدن میباشد […]